УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО
ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)

Данни за Администратора:

„ПУБЛИСИС” АД, ЕИК: 175432612, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Бул. България 118, ет.5, e със следния предмет на дейност: Предоставяне на маркетингови и рекламни услуги, продажби на стоки, търговско представителство и посредничество, търговска дейност в страната и чужбина, както и всички други дейности, разрешени от закона, и тези, за които се изисква разрешителен режим след получаване на разрешение.

Данни за контакт с „ПУБЛИСИС” АД

Местоположение:

Държава: Република България

Адрес: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, България No 118, Абакус Бизнес Център, ет. 5

Телефон: 02/4340710 Ел. поща: secretary@publicis.bg Интернет страници: www.publicis.bg и http://publicis-dialog.bg

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

С ДЛЗЛД можете да се свържете директно чрез имейл:dpo@publicis.bg

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни: обикновени лични данниИмена, телефонен номер, имейл адрес, компания, позиция, бизнес сектор, както и всякаква информация, която ни предоставяте при запитване за услуги/цени на нашите сайт и/или целеви страници, по пощата, телефона, имейл или чрез съобщения в социалните мрежи, GPS данни, информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до нашите услуги (напр. марка и модел на Вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес), информация събирана с “бисквитки” и подобни технологии.

Източник: от субекта на лични данни

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:  да ви изпратим отговор на отправено от Вас запитване за някоя/и от нашите продукти или услуги, да Ви изпращаме имейли с новини и предложения от компанията, да Ви изпращаме покани за събития, които организираме – самостоятелно или с наши партньори.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е: дадено изрично съгласие от субекта за обработка на личните данни за една или повече конкретни цели, изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане, за изпълнение на нормативно установени задължения на администратора на лични данни, легитимен интерес на администратора.

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните: при събиране, обработка и съхраняване на лични данни се спазват принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, изпълнявайки задълженията си съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и съобразно изискванията на българското законодателство. Винаги са приоритет интересите на субекта на лични данни и неограничаването на неговите права и свобода.

Следните организации/лица може да получат личните ви данни:

наши партньори и/или доставчици на услуги, които също могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните! Такива партньори и/или доставчици са: Куриерски или пощенски компании, които трябва да Ви доставят документални или други пратки от наше име;

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме обикновени лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с писмена молба на следния адрес: гр. София, ж.к. Манастирски ливади, България No 118, Абакус Бизнес Център, ет. 5, всеки делничен ден за времето от 09:00 часа до 17:00 часа, както и на следния имейл адрес:dpo@publicis.bg или чрез куриер на посочения по-горе адрес.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

„ПУБЛИСИС“ АД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица, без предварително да получи Вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

„ПУБЛИСИС” АД ще съхранява Вашите лични данни при спазване на следните срокове:

Данните Ви ще се съхраняват за срок от 3 (три) календарни години от датата на получаването им или до оттегляне на съгласието Ви, като данните ще бъдат съхранявани по изрично регламентирана от Администратора Процедура за съхраняване и унищожаване на данните.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

  • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „ПУБЛИСИС“ АД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
  • имате право да поискате от „ПУБЛИСИС“ АД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
  • имате право да поискате от „ПУБЛИСИС“ АД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
  • имате право да поискате от „ПУБЛИСИС“ АД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато сте оттеглил своето съгласие;
  • когато сте възразил срещу обработването;
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

  • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  • имате право да поискате от “ПУБЛИСИС“ АД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
  • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
  • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
  • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
  • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
  • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган за България е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез “ПУБЛИСИС“ АД, можете да го направите на посочените данни за контакт на “ПУБЛИСИС“ АД или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)